jachtkalender

JACHTKALENDER
De jacht is in de aangegeven periode toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een halfuur voor zonsopgang tot een haf uur na zonsondergang
  Haas  15 oktober t/m 31 december
  Fazanthaan 15 oktober t/m 31 januari
  Fazanthen 15 oktober t/m 31 december
  Wilde eend 15 augustus t/m 31 januari
  Houtduif  15 oktober t/m 31 januari ***
  Wild konijn 15 augustus t/m 31 januari ***
  Patrijs  de jacht op de patrijs is gesloten


*** Konijn, houtduif, mogen het hele jaar geschoten worden in het kader van beheer/schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan de gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
      
De landelijk vrijgestelde diersoorten, die bij schade  of dreigende schade (landbouwschade en Faunaschade) mogen worden bestreden, conform bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding diersoorten zijn;
• Zwarte kraai,
• Kauw,
• Houtduif,
• Konijn,
• Canadese gans,
• Vos

Verwilderde diersoorten en exoten
Niet beschermde inheemse diersoorten dit zijn (verwilderde huisdiersoorten en exoten) vallen niet onder de bescherming van de wet, dit zijn bijvoorbeeld verbasterde boerenganzen, nijlgansen, beverrat,muskusrat, de Indische gans, wasbeer, marterhond en muntjak. De bovengenoemde soorten mogen alleen worden gedood, indien hiervoor een vrijstelling art 65 of een aanwijzing conform art 67 of een  ontheffing art 68 FF-wet van de betreffende provincie is afgegeven  en mogen dan met alle middelen die genoemd zijn in art 5, Besluit Beheer en schadebestrijding dieren.
Voor meer informatie over de per provincie aangewezen diersoorten zie:
Doden exoten en verwilderde dieren niet (meer) zonder meer toegestaan
Wel heeft u hiervoor de toestemming nodig van de grondgebruiker voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing

*** Voor de verwilderde kat geldt per provincie een aparte regeling voor de aanwijzing cq vrijstellingen. I Wel heeft heeft u de toestemming nodig van de grondgebruiker hiervoor nodig.
Per provincie kunnen de soorten verschillen die het gehele jaar door in het kader van schadebestrijding zijn vrijgesteld conform art 65 FF-wet.
GROFWILD:
De jacht op alle soorten grofwild is niet geopend en wordt slechts op ontheffing artikel 68 van de FF-wet van de provincie toegestaan voor de op de vermelde ontheffing genoemde soorten, aantallen en periodes.
Wilde zwijnen kunnen ook na ½ uur na zonsondergang bejaagd worden mits dit tijdig voor 17.00 uur is gemeld bij de lokale politie-eenheid conform voorwaarden verleende vrijstelling art 68 FF-wet van de provincie.
ONBESCHERMDE DIEREN:
Als niet tot de inheemse fauna behorende dieren, (AMVB beheer en schadebestrijding genoemde bijlage 1 en 2), welke ter voorkoming van belangrijke schade van gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, dan wel ter bescherming van flora en fauna, of in het belang van de volksgezondheid kunnen worden beperkt.
Deze dieren evenals bruine- en zwarte rat, woelrat en mol mogen gedurende het hele jaar in het jachtveld worden gevangen en gedood, met alle toegestane middelen. Het doden van deze dieren is geen jagen in de zin van de FF-wet.
OVERIGE BEPALINGEN
Periode binnen het etmaal waarin de jacht mag worden uitgeoefend:
• Niet gejaagd mag worden op zondagen, de Nieuwjaarsdag en de erkende christelijke feestdagen. Een uitzondering vormt de jacht met kastvallen die dan wel mag worden uitgeoefend.
Bijzondere bepalingen betreffende de jacht op waterwild:
In afwijking van het bovenstaande is:
• de jacht op alle soorten waterwild door middel van mechanische en/of elektrische lokinstrumenten verboden
• de jacht door middel van geregistreerde eendenkooien slechts geopend op: - Wilde eend van 15 augustus t/m 31 januari
• de jacht op (water)wild met het geweer verboden voor zover dat wild zich bevindt binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer is verstrekt met als oogmerk (water)wild te lokken en te bejagen zie hiervoor artikel 53 FF-wet.

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.